گوشه کنار با معرفی گنج اول آغاز به کار کرد. این گنج که برگرفته از کار دست عشایر است، ایل نام دارد.