گنج اول؛ ایل

گوشه کنار با معرفی گنج اول آغاز به کار کرد. این گنج که برگرفته از کار دست عشایر است، ایل نام دارد.

آویز گلیمی؛ گنج اول

آویز گلیمی و پرده‌ی سنتی

سبد ترکه‌بافی؛ گنج اول

سبد ترکه‌بافی بافته شده از ترکه‌های بادام کوهی

احرامی؛ گنج اول

احرامی بافته‌ای به قدمت نساجی در خوزستان.

وریس؛ گنج اول

وریس بافته‌ای از پشم گوسفندان

جاجیم؛ گنج اول

بافته‌ای برای روانداز و زیرانداز