گوشه‌کنار دکان هنرهای دستی ایران است؛ جایی برای نمایش رنگ، نخ، حصیر، پارچه، جواهر و چیزهایی دیگر. گوشه کنار نمایشگاه گنج‌هایی است که از کنج و پستوها بیرون می‌آوریم.